Důvěřuj, ale prověřuj

Prověřujte svoje obchodní partnery a předejděte riziku.

Bonus: Několik tipů na zajímavé údaje z účetnictví aneb Co lze také přečíst z údajů v účetní závěrce?

Zhlédněte pár tipů na zajímavé údaje z účetnictví a zjistěte, co lze také přečíst z údajů v účetní závěrce. V tabulce přinášíme přehled několika zajímavých postupů k získání informací o společnosti přímo z údajů účetní závěrky.

Podobných možností či ukazatelů existuje celá řada. Vždy je vhodné tyto ukazatele posuzovat nikoliv individuálně, ale ve vzájemných vazbách a souvislostech. Jen tak vám pomohou korektně posoudit finanční situaci a finanční zdraví firmy.

Mějte na paměti, že samotná hodnota ukazatele za jeden rok nemá přílišnou vypovídací schopnost. Ideální je porovnávat stav jednoho účetního období - roku se stavem účetních období bezprostředně předcházejících či následujících.

Pro použití dále uváděných postupů potřebujete účetní výkazy Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu sestavené podle Vyhlášky 500/2002 Sb. v platném znění. Z Rozvahy čerpáte stav Běžné účetní období, u aktiv Běžné účetní období - netto. 

Situace

Název ukazatele

Způsob určení ukazatele

Jak ukazateli rozumět

Poznámky, omezení, použití

Chci zjistit účetní hodnotu (“cenu”) podniku.

Vlastní kapitál

Jde o tzv. absolutní ukazatel, se kterým není třeba provádět žádné další výpočty.


Potřebný údaj se zjistí takto:

Rozvaha - strana pasív, položka Vlastní kapitál,  označení řádku A. (obvykle č. řádku 068).Vlastní kapitál v podstatě odpovídá pojmu čistý obchodní majetek, tj. rozdílu mezi majetkem (aktivy) a závazky.  


Žádoucí jsou tedy kladné hodnoty, které jsou pokud možno vyšší než výše prvopočátečního majetkového vkladu do podniku (vyjádřená obvykle základním kapitálem).


Záporné hodnoty naznačují, že firma zřejmě generuje ztráty a tím nezvyšuje svou účetní hodnotu.

Jde skutečně o orientační účetní hodnotu. Reálné tržní hodnoty se určují jinými způsoby.


Tento ukazatel bude vycházet příznivěji pro firmy, které generují třeba i malý  zisk a zároveň jej zadržují (tj. např. nevyplácí formou dividend či podílů na zisku).

Chci zjistit míru zadluženosti podniku.

Věřitelské riziko

(nebo též jen Zadluženost)

zadluženost =celkové dluhycelková aktiva


Potřebné údaje se zjistí takto:

Celkové dluhy: Rozvaha, strana pasív, položka Cizí kapitál, označení řádku B. (obvykle č. řádku 086)


Celková aktiva: Rozvaha, strana aktiv, položka Aktiva celkem (obvykle č. řádku 001)

Vypočtená hodnota informuje o podílu cizích zdrojů (dluhů) na celkové výši majetku (aktiv).


Výpočet udává, kolik korun dluhů připadá na jednu korunu majetku.


Čím vyšší číslo vychází, tím více je podnik závislý na cizích zdrojích (dluzích) a naopak.

Při vynásobení číslem 100 získáváme zadluženost v procentech.


Jako “zdravé” zadlužení se uvádí zadlužení do 0,50 Kč (tj. do 50 %), záleží však samozřejmě na konkrétních podmínkách či oboru podnikání.

Chci zjistit, jak můj podnik vydělává.

Rentabilita (též ziskovost), např. rentabilita základního kapitálu

rentabilita = hospodářský výsledekzákladní kapitál


Potřebné údaje se zjistí takto:

Hospodářský výsledek: Rozvaha, strana pasív, položka Výsledek hospodaření běžného účetního období, označení řádku A. V. (obvykle č. řádku 085); může být kladné i záporné číslo


Základní kapitál: Rozvaha, strana pasív, položka Základní kapitál, označení řádku A. I. (obvykle č. řádku 069)

Vypočtená hodnota říká, kolik korun hospodářského výsledku přinesla 1 koruna vložená do základního kapitálu firmy.


Záporné hodnoty jsou nežádoucí - vyjadřují, o kolik korun byla vlivem dosažené ztráty “znehodnocena” 1 koruna vložená do základního kapitálu.

Při vynásobení číslem 100 získáváme rentabilitu v procentech a lze ji porovnat například s alternativním uložením peněžních prostředků (např. formou vkladu do banky či jinou alternativní investicí).


Zejména u “starších” firem je lépe počítat rentabilitu vlastního kapitálu (Rozvaha - strana pasív, položka Vlastní kapitál, označení řádku A., obvykle č. řádku 068) - lépe vyjadřuje skutečnost, že firma existuje již více let a generuje tento vlastní kapitál svou činností.

 

Situace

Název ukazatele

Způsob určení ukazatele

Jak ukazateli rozumět

Poznámky, omezení, použití

Chci zjistit, jaká je schopnost podniku hradit běžné (krátkodobé) závazky.

Solventnost

solventnost = oběžný majetekkrátkodobé závazky


Potřebné údaje se zjistí takto:

Oběžný majetek: Rozvaha, strana aktiv, položka Oběžná aktiva, označení řádku C. (obvykle číslo řádku 031)


Krátkodobé závazky: Rozvaha, strana pasív, položka Krátkodobé závazky, označení řádku B. III. (obvykle č. řádku 103)

Solventnost vyjadřuje aktuální (krátkodobou) finanční situaci firmy, říká, jak je podnik připraven k úhradě svých běžných (provozních neboli krátkodobých) závazků.


Za dostačující hodnotu se považuje výsledek z vypočteného vzorce alespoň 1,5, tj. že na každou 1 korunu závazků je připravena 1,50 koruny oběžného majetku.

Počítá-li se solventnost jen z údajů běžných účetních závěrek (obvykle ke konci účetního období, tj. nejčastěji k 31. 12. daného roku), může být údaj mírně zavádějící - informuje pouze o solventnosti k tomuto datu a neříká nic o solventnosti v průběhu roku. Je proto vhodné solventnost zjišťovat periodicky - např. koncem každého kalendářního měsíce.

Chci znát průměrnou dobu splatnosti svých pohledávek.

Doba obratu pohledávek

doba obratu pohledávek = pohledávkytržby365


Potřebné údaje se zjistí takto:

Pohledávky: Rozvaha, strana aktiv, položka Pohledávky z obchodních vztahů (krátkodobé), označení řádku C.III.1. (obvykle č. řádku 049)


Tržby: Výkaz zisku a ztráty, součet položek Tržby za prodej zboží, označení řádku I. (obvykle č. řádku 01) a Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, označení řádku II.1 (obvykle č. řádku 05)

Ukazatel poskytuje informaci o průměrné době splatnosti pohledávky ve dnech.


Protože neuhrazené pohledávky v sobě váží peněžní prostředky (čeká se na zaplacení), je vhodné, aby byla tato doba co nejkratší.

Je ideální porovnávat tento ukazatel meziročně a vyhodnocovat, zda a proč se tato průměrná doba splatnosti měnila (zkracovala, prodlužovala).


Ukazatel hodnotí pohledávky jako blok, neumí zohlednit například žádoucí individuálně stanovené doby splatností u různých obchodních partnerů.

Chci znát průměrnou dobu setrvávání zásob v podniku.

Doba obratu zásob

doba obratu zásob = zásobytržby365


Potřebné údaje se zjistí takto:

Zásoby: Rozvaha, strana aktiv, položka Zásoby, označení řádku C.I.1 (obvykle č. řádku 032)


Tržby: Výkaz zisku a ztráty, součet položek Tržby za prodej zboží, označení řádku I. (obvykle č. řádku 01) a Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, označení řádku II.1 (obvykle č. řádku 05)

Ukazatel je konstruován podobně jako doba obratu pohledávek  - vyjadřuje tedy průměrnou dobu, po kterou jsou zásoby vázány v podniku.


Protože zásoby na skladě v sobě váží peněžní prostředky (nakoupené či vyrobené zásoby na skladě teprve čekají na vyskladnění), je vhodné, aby byla tato doba co nejkratší.

Také u této doby obratu je vhodné porovnávat ukazatel meziročně a vyhodnocovat, zda a proč s etato průměrná doba obratu zásob měnila, tedy zkracovala či prodlužovala.


V případě, že pro podnik jsou důležité jen některé druhy zásob (u výrobních podniků např. výrobní materiál či hotové výrobky, u obchodních podniků zboží), je možné do výpočtu zahrnout pouze konkrétní položku zásob - v Rozvaze příslušné vybrané položky z oddílu C.I.

 

Situace

Název ukazatele

Způsob určení ukazatele

Jak ukazateli rozumět

Poznámky, omezení, použití

Chci znát sumu peněz, kterou mám v krátkodobém horizontu k dispozici k podnikání.

Pracovní kapitál

Jde o rozdíl dvou absolutních ukazatelů: krátkodobý (oběžný) majetek - krátkodobé závazky


Potřebné údaje se zjistí takto:

Krátkodobý (oběžný) majetek: Rozvaha, strana aktiv, součet položek Zásoby (C.I., obvykle č. řádku 032), Krátkodobé pohledávky (C.III., obvykle č. řádku 048) a Krátkodobý finanční majetek (C.IV., obvykle č. řádku 058).


Krátkodobé závazky: Rozvaha, strana pasív, položka Krátkodobé závazky, označení řádku B. III. (obvykle č. řádku 103)

Ukazatel vyjadřuje, jaká výše krátkodobého majetku by podniku zbyla po úhradě všech krátkodobých závazků.Žádoucí jsou pouze kladné hodnoty, tedy kolik peněžních prostředků by podniku zbylo při okamžité úhradě všech krátkodobých dluhů.


Záporné hodnoty informují o situaci, že podnik nemá dostatek krátkodobého majetku na úhradu svých krátkodobých závazků a je tedy ohrožena jeho solventnost (viz výše).


Někdy se do výpočtu zahrnuje pouze nejlikvidnější složka krátkodobého majetku, tedy Krátkodobý finanční majetek (položka C.IV.).

Chci znát účinnost práce svých pracovníků vzhledem k činnosti (výkonům) podniku

Produktivita práce

produktivita práce = výkonymzdové náklady


Potřebné údaje se zjistí takto:

Výkony: Výkaz zisku a ztráty, položka Výkony, označení řádku II. (obvykle č. řádku 04).

V případě obchodních podniků je vhodné přičítat k Výkonům i položku Tržby za prode zboží, označení řádku I. (obvykle č. řádku 01).


Mzdové náklady: Výkaz zisku a ztráty, položka Mzdové náklady, označení řádku C.1. (obvykle č. řádku 13)

Ukazatel informuje, jaké množství výstupu (produkce) v Kč vyvolala 1 koruna mzdových nákladů, tedy hrubých mezd pracovníků.


Produktivita obecně udává, jaké množství výstupů (zde výkonů) vyvolalo určité množství vstupů (zde mzdové náklady)


Podobně lze počítat například produktivitu dlouhodobého majetku či nákladů.

Žádoucí je co možná největší kladné číslo. Je vhodné tento ukazatel porovnávat na příkladě meziročně.


Záporná produktivita není vyloučena (lze připustit záporné výkony vlivem prodeje “loňské produkce), ale zřejmě nebude příliš častá.


Za výkony se považují i vyrobené, ale dosud neprodané výrobky či další zásoby vlastní výroby.


© Credit Check, s.r.o. www.duverujaleproveruj.cz

Author: Pavel MacekWebsite: http://www.duverujaleproveruj.cz
Zakladatel a CEO služeb ověřování kredibility firem Creditcheck CZ, Creditcheck SK. Sleduje informace o firmách, hlavně o jejich bonitě.

Získejte všech 13 rad, jak prověřovat obchodní partnery. Vyplňte e-mail vpravo nahoře.

Tento článek je součástí 13dílného seriálu Důvěřuj ale prověřuj. Zájemcům postupně posíláme všechny díly. Vložte své jméno a e-mail vpravo nahoře. Získejte všech 13 rad ZDARMA ↑↑

Navíc dostanete také BONUS! Po zhlédnutí všech 13 dílů získáte celý seriál v přehledné podobě formou ebooku.

Nahoru
Copyright © 2024 Důvěřuj ale prověřuj. Všechna práva vyhrazena.
Joomla! je svobodný software vydaný pod licencí GNU General Public License.